WYBORY ELEKTRONICZNE

electronic elections

PRZEPROWADZANE ZA POMOCĄ SYSTEMU USOSWEB ALTERNATYWNIE DO GŁOSOWANIA URNOWEGO

CONDUCTED BY THE USOSWEB SYSTEM
ALTERNATIVELY TO THE VOTING BY THE ELECTION URN

ENGLISH VERSION BELOW

LOGOWANIE

Zaloguj się na swoje indywidualne konto w systemie USOSweb, a następnie przejdź do zakładki „DLA WSZYSTKICH", po czym wybierz opcję "Wybory". Pamiętaj, że aby zagłosować należy zalogować się w głównym systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego - głosowanie w systemach USOSweb poszczególnych wydziałów nie będzie możliwe.

DOSTĘPNE WYBORY

Kliknij przycisk „Głosuj” obok głosowania. Możesz również kliknąć przycisk "Informacje", gdzie będziesz mógł zobaczyć kartę do głosowania.

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wypełnij kartę do głosowania zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. Możesz oddać nie więcej głosów niż liczba podana na instrukcji. Jeżeli zaznaczysz więcej kandydatów, Twój głos zostanie uznany za nieważny.

inne głosowania

Powtórz procedurę dla wszystkich głosowań, w których masz prawo głosu. Przy każdym z takich głosowań zobaczysz przycisk „Głosuj”.

LOG IN

Log in to your individual account in the USOSweb system, then go to the "Common Section" tab, then select the "Elections" option. Remember that in order to vote you must log in to the main USOSweb system of the University of Warsaw - voting in the USOSweb systems of individual departments will not be possible.

AVAILABLE CHOICES

Click the "Vote" button next to voting. You can also click the "Information" button, where you will be able to see the ballot.

BALLOT

Fill out the ballot according to the instructions displayed. You can cast no more votes than the number shown on the instructions. If you mark more candidates, your vote will be considered invalid.

OTHER VOTINGS

Repeat the procedure for all votings in which you are eligible to vote. You will see a "Vote" button next to each such voting.