Możesz być artystą, który chciałby przedstawić siebie i swoją pracę, a może to strona firmowa, a sama firma ma misję do opisania.

Przeprowadzanie wyborów do organów Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego należy do kompetencji
Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW.

Po podjęciu i opublikowaniu uchwały o przeprowadzeniu wyborów
w jednostce UW rozpoczyna się procedura wyborcza.

OBWIESZCZENIE WYBORCZE

Komisja Wyborcza przesyła Radzie Samorządu Studentów danej jednostki obwieszczenie wyborcze (zawierające termin, godzinę, miejsce głosowania, termin składania kandydatur, liczbę mandatów do poszczególnych organów oraz procedurę zgłaszania kandydatów). RSS jednostki jest zobowiązany do zapoznania swoich studentów z treścią obwieszczenia.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Każdy student jednostki może złożyć swoją kandydaturę do poszczególnych organów samorządowych (RSS jednostki, Parlament Studentów UW, Rada Wydziału oraz Rada Jednostki). Termin zgłaszania kandydatów upływa minimum na trzy dni przed dniem głosowania (termin podany w obwieszczeniu). Można zgłaszać się indywidualnie lub w formie listy kandydatów. Formularze zgłoszeniowe (dostępne w zakładce Dokumenty lub w Biurze ZSS mieszczącym się na Krakowskim Przedmieściu 24 pokój 110) należy złożyć w Biurze ZSS z zachowaniem terminów, w godzinach pracy biura.

głosowanie

Wybory w dniu głosowania przeprowadza Komisja Wyborcza SS UW zgodnie z miejscem podanym w obwieszczeniu. W wyborach mogą głosować wszyscy studenci jednostki legitymizujący się legitymacją studencką lub innym dokumentem potwierdzającym status studenta.

Student jednostki potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców, a następnie może oddać głos

otrzymujĄc zaparafowaną kartę do głosowania

Czas trwania wyborów

1) w jednostkach liczących do 1000 studentów

– nie krócej niż 4 godziny, 

2) w jednostkach liczących ponad 1000 studentów

– nie krócej niż 6 godzin;

 Przedstawiciel Komisji Wyborczej może indywidualnie podjąć decyzję o przedłużeniu wyborów.

MĄŻ ZAUFANIA

Osoby kandydujące w wyborach mają prawo do zgłoszenia mężów zaufania do momentu zakończenia głosowania.

1) Lista kandydatów może zgłosić nie więcej niż dwóch mężów zaufania.

2) Każdy kandydat niezrzeszony może zgłosić jednego męża zaufania.

Mąż zaufania:

 – może przebywać podczas wszystkich czynności wyborczych w dniu głosowania, pełniąc rolę obserwatora podczas wyborów;

nie może zakłócać pracy Przedstawicieli Komisji Wyborczej podczas przeprowadzania procedury wyborczej oraz liczenia głosów

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM SAMORZĄDU STUDENTÓW UW

W SZCZEGÓLNOŚCI Z ORDYNACJĄ WYBORCZĄ
I REGULAMINEM KOMISJI WYBORCZEJ