ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

electronic submission of applications

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW
W WYBORACH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

INSTRUCTION FOR ELECTRONIC SUBMISSION OF DOCUMENTS
IN THE ELECTIONS IN THE ACADEMIC YEAR 2022/2023

english version below

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia kandydatur składać można od chwili opublikowania obwieszczeń wyborczych, co następuje nie później niż na dziesięć dni przed dniem głosowania. Termin składania zgłoszeń upływa na trzy dni przed dniem głosowania, w dniu roboczym, wraz z końcem pracy Biura ZSS UW w tym dniu. Jeżeli dzień upływu tego terminu wypadałby w dzień wolny od pracy, termin upływa w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem (przykładowo, jeżeli głosowanie rozpoczyna się w poniedziałek, we wtorek albo we środę, termin składania zgłoszeń upływa już w piątek poprzedniego tygodnia). Data dzienna upływu terminu zgłaszania kandydatur jest każdorazowo umieszczana w obwieszczeniu wyborczym.

GDZIE ZNAJDĘ WZORY ZGŁOSZEŃ?

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce "Wzory wniosków i zgłoszeń".

JAK WYPEŁNIĆ ZGŁOSZENIE?

Zalecaną formą jest wydrukowanie wzoru formularza (zgłoszenia kandydatury, zgłoszenia listy), ręczne wypełnienie poszczególnych jego rubryk, po czym zeskanowanie tak uzupełnionego dokumentu. W przypadku niemożności wykonania skanu przeznaczonym do tego urządzeniem, dopuszczalne jest sfotografowanie wypełnionego zgłoszenia w jakości pozwalającej na zapoznanie się z jego treścią.

JAK ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE?

Uzyskaną, w wyniku zeskanowania albo sfotografowania, elektroniczną postać wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć jako załącznik do wiadomości mailowej, którą należy wysłać na adres poczty elektronicznej Biura ZSS UW: biuro@samorzad.uw.edu.pl. Dla celów porządkowych, prosimy o umieszczanie w tytule wiadomości imienia i nazwiska kandydata (w przypadku listy kandydatów jej nazwę), a także nazwy lub skrótu jednostki. Sama wiadomość nie musi zawierać treści - najważniejsze jest dołączone do niej zgłoszenie w formie załącznika!

UWAGA!

Wiadomość z załączonym do niej zgłoszeniem MUSI zostać wysłana z konta poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (np. student@uw.edu.pl, samorzad@uw.edu.pl)!

UWAGA!

Wiadomość należy wysłać w godzinach pracy Biura ZSS UW! W przypadku złożenia dokumentu w czasie nieczynności Biura, zgłoszenie zostanie uznane za przyjęty dopiero w kolejnym dniu roboczym, w którym Biuro będzie czynne.

WHEN CAN CANDIDACIES BE SUBMITTED?

Candidacies can be submitted from the time the election announcements are published, which is no later than ten days before voting day. The deadline for submitting candidacies is three days before the voting day, on a business day, with the end of work of the Office of the Board of the Students’ Union of the UW on that day. If the day of the deadline falls on a holiday, the deadline expires on the last business day before that day (for example, if voting begins on Monday, Tuesday or Wednesday, the deadline for submitting applications is already Friday of the previous week). The daily date of the deadline for filing nominations is included in the election notice each time.

WHERE CAN I FIND CANDIDATURE forms?

All downloadable document forms can be found in the "Wzory wniosków i zgłoszeń" tab.

HOW TO FILL OUT THE FORM?

The recommended form is to print out the model form (an unaffiliated candidate form or candidate list form), manually fill in its individual sections, and then scan the completed document. If it is not possible to make a scan with a device designed for this purpose, it is acceptable to photograph the completed application in a quality that allows you to see its contents.

HOW TO SUBMIT AN CANDIDATURE?

The electronic form of the completed application, obtained as a result of scanning or photographing, should be attached as an attachment to an e-mail message, which should be sent to the e-mail address of the Office of the Board of the Students' Union of the UW: biuro@samorzad.uw.edu.pl. For housekeeping purposes, please include in the title of the message the name of the candidate (in the case of a list of candidates, its name), as well as the name or abbreviation of the unit. The message itself does not have to contain the content - the most important thing is the attached application as an attachment!

NOTE!

The message with the attached application MUST be sent from an email account with a domain identified with the University of Warsaw (e.g. student@uw.edu.pl, samorzad@uw.edu.pl)!

NOTE!

The message must be sent during the working hours of the Office of the Board of the Students’ Union of the UW! If the document is submitted during the Office's closed time, the submission will be considered accepted only on the next business day when the Office is open.