ELEKTRONICZNE SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO SKŁADANIA DOKUMENTÓW
W WYBORACH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia kandydatur składać można od chwili opublikowania obwieszczeń wyborczych, co następuje nie później niż na dziesięć dni przed dniem głosowania. Termin składania zgłoszeń upływa na trzy dni przed dniem głosowania, w dniu roboczym, wraz z końcem pracy Biura ZSS UW w tym dniu. Jeżeli dzień upływu tego terminu wypadałby w dzień wolny od pracy, termin upływa w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem (przykładowo, jeżeli głosowanie rozpoczyna się w poniedziałek, we wtorek albo we środę, termin składania zgłoszeń upływa już w piątek poprzedniego tygodnia). Data dzienna upływu terminu zgłaszania kandydatur jest każdorazowo umieszczana w obwieszczeniu wyborczym.

GDZIE ZNAJDĘ WZORY ZGŁOSZEŃ?

Wszystkie wzory dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce "DOKUMENTY", w sekcji "Wzory wniosków i zgłoszeń".

JAK WYPEŁNIĆ ZGŁOSZENIE?

Zalecaną formą jest wydrukowanie wzoru formularza (zgłoszenia kandydatury, zgłoszenia listy), ręczne wypełnienie poszczególnych jego rubryk, po czym zeskanowanie tak uzupełnionego dokumentu. W przypadku niemożności wykonania skanu przeznaczonym do tego urządzeniem, dopuszczalne jest sfotografowanie wypełnionego zgłoszenia w jakości pozwalającej na zapoznanie się z jego treścią.

W przypadku braku możliwości zebrania podpisów wszystkich kandydatów na zgłoszeniu listy, dopuszczalne jest wypełnienie formularza zgłoszenia listy z pominięciem rubryki "Podpis" przy kandydatach, którzy nie będą mogli własnoręcznie złożyć podpisu; wtenczas osoby, startujące w ramach tej listy, a niemogące złożyć własnoręcznego podpisu na formularzu, obowiązane są sporządzić własnoręcznie oświadczenie, w którym wyrażą zgodę na kandydowanie do danego organu (danych organów) w ramach danej listy. Do wspomnianego oświadczenia (które może być sporządzone odręcznie na zwykłej kartce A4) stosuje się odpowiednio zasady z poprzedniego i z następnego akapitu, a więc należy je zeskanować albo sfotografować, po czym załączyć do wiadomości mailowej wysyłanej na adres poczty elektronicznej Biura ZSS UW.

JAK ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE?

Uzyskaną, w wyniku zeskanowania albo sfotografowania, elektroniczną postać wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć jako załącznik do wiadomości mailowej, którą należy wysłać na adres poczty elektronicznej Biura ZSS UW: biuro@samorzad.uw.edu.pl. Dla celów porządkowych, prosimy o umieszczanie w tytule wiadomości imienia i nazwiska kandydata (w przypadku listy kandydatów jej nazwę), a także nazwy lub skrótu jednostki. Sama wiadomość nie musi zawierać treści - najważniejszy jest dołączone do niej zgłoszenia w formie załącznika!

UWAGA!

Wiadomość z załączonym do niej zgłoszeniem MUSI zostać wysłana z konta poczty elektronicznej o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (np. student@uw.edu.pl, samorzad@uw.edu.pl)!

UWAGA!

Wiadomość należy wysłać w godzinach pracy Biura ZSS UW! W przypadku złożenia dokumentu w czasie nieczynności Biura, zgłoszenie zostanie uznane za przyjęty dopiero w kolejnym dniu roboczym, w którym Biuro będzie czynne.