REFERENDUM JEDNOSTKOWE

PRZEPROWADZANE W FORMIE GŁOSOWANIA ZWYKŁEGO
(URNOWEGO) ALBO ELEKTRONICZNEGO
ZA POMOCĄ SYSTEMU ANKIETER

Informacje ogólne

Referendum jednostkowe to nowa, wprowadzona pod koniec 2020 roku forma studenckiej demokracji bezpośredniej. Jego przeprowadzanie powierzone zostało Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UW. W referendum jednostkowym studenci jednostki zadecydować mogą o uchwaleniu regulaminu samorządu studentów jednostki lub o podjęciu akcji protestacyjnej, w tym strajku. Wszyscy studenci jednostki posiadający prawa studenta mogą brać udział w referendum jednostkowym, a podjęta tą drogą decyzja obliguje samorząd studentów jednostki i powinna być bezzwłocznie wykonana.

Forma referendum jednostkowego

Referendum jednostkowe przeprowadza się alternatywnie w dwu formach:
» głosowania zwykłego przy pomocy kart do głosowania;
» głosowania elektronicznego przy pomocy systemu Ankieter (szczegółową instrukcję głosowania elektronicznego przedstawiono poniżej).

Ważność referendum jednostkowego

W przeciwieństwie do wyborów, frekwencja w referendum jednostkowym ma doniosłe znaczenie prawne. Decyduje ona bowiem o ważności całego referendum jednostkowego. Wymagany udział określonej liczby studentów jednostki w głosowaniu jest różny w zależności od liczebności jednostki i wynosi:
» połowę studentów jednostki - gdy jednostka liczy od 1 do 20 studentów;
» 10 studentów jednostki - gdy jednostka liczy od 21 do 250 studentów;
» 25 studentów jednostki - gdy jednostka liczy od 251 do 625 studentów;
» 50 studentów jednostki - gdy jednostka liczy od 626 do 1250 studentów;
» 75 studentów jednostki - gdy jednostka liczy od 1251 do 2500 studentów;
» 100 studentów jednostki - gdy jednostka liczy powyżej 2501 studentów.
Gdy referendum jednostkowe przeprowadzane jest na podstawie wniosku grupy studentów jednostki, do jego ważności wymagany jest udział 10%, jednak nie mniej niż 15 studentów jednostki.

Komu przysługuje inicjatywa referendalna?

Referendum jednostkowe przeprowadza się na wniosek:
» Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UW;
» Przewodniczącego Samorządu Studentów UW;
» Rady Samorządu Studentów jednostki;
» grupy co najmniej 5% studentów jednostki, jednak nie mniej niż 10 osób.

Jak wystąpić z inicjatywą referendalną?

Od strony proceduralnej złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum jednostkowego podlega tym samym zasadom co złożenie wniosku o przeprowadzenie wyborów uzupełniających - wniosek składa się w Biurze Zarządu Samorządu Studentów UW w godzinach pracy Biura. Wzór wniosku o przeprowadzenie referendum jednostkowego znajduje się w zakładce "DOKUMENTY", w sekcji "Wzory wniosków i zgłoszeń".

Jeżeli wniosek składa grupa studentów jednostki, są oni obowiązani wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika. Pełnomocnik wypełnia i składa wniosek w imieniu studentów jednostki oraz reprezentuje ich przed Komisją Wyborczą. Ponadto do wniosku dołącza się listę zawierającą podpisy studentów jednostki popierających inicjatywę referendalną.

GDZIE ZNAJDĘ WYNIKI REFERENDUM JEDNOSTKOWEGO?

Podobnie jak w przypadku wyborów, wyniki referendum jednostkowego utrwalane są w formie protokołu. Elektroniczne wersje protokołów z referendów jednostkowych publikowane będą w zakładce "DOKUMENTY". W formie ograniczającej się do podania najważniejszych danych z zakończonego głosowania wyniki publikowane są także każdorazowo niezwłocznie po ich ustaleniu na stronie Komisji Wyborczej w serwisie Facebook.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE

Logowanie

Zaloguj się na swoje indywidualne konto w systemie Ankieter - https://ankieter.uw.edu.pl/ (tym samym identyfikatorem i hasłem co w systemie USOSweb), a następnie przejdź do zakładki „Ankiety", gdzie wyświetlą się dostępne do wypełnienia karty do głosowania (ankiety).

Innym sposobem przejścia do karty do głosowania jest wykorzystanie udostępnianego przez Komisję Wyborczą w dniu głosowania bezpośrednio przekierowującego linku. Po kliknięciu w podany link student zostanie poproszony o zalogowanie się do systemu, a następnie automatycznie przeniesiony do karty do głosowania.

Karta do głosowania

Wypełnij kartę do głosowania zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. Pod każdym pytaniem zaznacz pole przy wybranej przez siebie odpowiedzi. Zaznaczenie pod danym pytaniem więcej niż jednej odpowiedzi albo niezaznaczenie żadnej odpowiedzi powoduje nieważność głosu w zakresie danego pytania.

ODDANIE GŁOSU

Po wypełnieniu karty do głosowania wybierz przycisk "Dalej" na dole strony, a następnie przycisk "Prześlij".

W przypadku jakichkolwiek problemów z głosowaniem elektronicznym, skontaktuj się bezzwłocznie z Komisją Wyborczą!