REGULAMIN

tekst ujednolicony załącznika do uchwały nr 16 KW SS UW z 18 października 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 27 KW SS UW z 23 listopada 2016 r.

 

Regulamin Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

§1

Regulamin Komisji Wyborczej określa organizację wewnętrzną oraz tryb prac Komisji Wyborczej.

§2

Ilekroć w Regulaminie Komisji Wyborczej jest mowa o:

 • Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Komisję Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Marszałku – rozumie się przez to Marszałka Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Parlamencie – rozumie się przez to Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Regulaminie Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Regulamin Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Przewodniczącym Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Wiceprzewodniczącym Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Sekretarzu Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Sekretarza Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Komisji Rewizyjnej – rozumie się przez to Komisję Rewizyjną Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Biurze Zarządu – rozumie się przez to Biuro Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Zarządach Samorządów Jednostek – rozumie się przez to Zarządy Samorządów Jednostek Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Radach Mieszkańców – rozumie się przez to Rady Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Ordynacji Wyborczej – rozumie się przez to Ordynację Wyborczą Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Delegatach – rozumie się przez to Delegatów Komisji Wyborczej Samorządu Studentów;
 • Przedstawicielach Komisji Wyborczej – rozumie się przez to Przedstawicieli Komisji Wyborczej Samorządu Studentów tj. członków Komisji Wyborczej, delegatów Komisji Wyborczej oraz członków Komisji Skrutacyjnej;
 • Jednostce macierzystej – rozumie się przez to jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, wskazaną do prowadzenia wszystkich spraw studenta związanych z tokiem studiów
  i pomocą materialną.

§3

 1. Komisja Wyborcza działa kolegialnie.
 2. Członkowie Komisji Wyborczej reprezentują w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne
  z ustaleniami przyjętymi przez Komisję Wyborczą.

§4

 1. Komisja Wyborcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza Komisji Wyborczej podczas posiedzenia Komisji Wyborczej.
 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej są wybierani bezwzględną większością głosów członków Komisji Wyborczej w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji Wyborczej.
 3. Sekretarz Komisji Wyborczej wybierany jest zwykłą większością głosów
  w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 członków Komisji Wyborczej.

§5

Przewodniczący Komisji Wyborczej:

 • kieruje pracami Komisji Wyborczej;
 • reprezentuje Komisję Wyborczą na zewnątrz;
 • zwołuje posiedzenia Komisji Wyborczej;
 • proponuje porządek obrad Komisji Wyborczej;
 • przewodniczy obradom Komisji Wyborczej;
 • jest odpowiedzialny za redagowanie uchwał Komisji Wyborczej;
 • nadzoruje wykonywanie uchwał Komisji Wyborczej;
 • przedstawia protokół z posiedzeń Komisji Wyborczej przed Członkami Komisji Wyborczej;
 • nie później niż do dnia 19 listopada składa do Parlamentu i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z rocznej działalności zawierające sprawozdanie
  z przeprowadzonych wyborów w danej kadencji;
 • wykonuje inne zadania określone w Regulaminie i Regulaminie Komisji Wyborczej.

§6

Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej

 • wspiera  oraz zastępuje Przewodniczącego Komisji Wyborczej w zakresie przez niego określonym;
 • odpowiada za bieżącą promocję Komisji Wyborczej w mediach społecznościowych;
 • odpowiada za bieżącą aktualizację wyników wyborów na stronie internetowej Komisji Wyborczej;
 • odpowiada za sporządzenie obwieszczenia wyborczego, które zawiera:

informację o liczbie miejsc do obsadzenia w każdym z organów, trybie i terminie zgłaszania kandydatów lub list kandydatów, formie, terminie i miejscu głosowania oraz sposobie kontaktu z Komisją Wyborczą; i przekazanie go Zarządowi Samorządu Jednostki albo Radzie Mieszkańców.

§7

Sekretarz Komisji Wyborczej:

 • dba o porządek w dokumentacji, m.in.: w zgłoszeniach kandydatur, oryginałach protokołów z wyborów, obwieszczeniach wyborczych, kartach z informacjami dla Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia wyborów;
 • archiwizuje dokumenty na stronie internetowej Komisji Wyborczej tj. uchwały, protokoły z posiedzeń oraz sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Wyborczej.

§8

 1. Członkowie Komisji Wyborczej są zobowiązani do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków określonych w Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, z których bezpośrednio rozliczają się przed Przewodniczącym Komisji Wyborczej;
 2. Członkowie Komisji Wyborczej odpowiadają za przeszkolenie i przygotowanie Delegatów do prawidłowego przeprowadzenia wyborów do organów Samorządu Studentów;
 3. Członkowie Komisji Wyborczej odpowiadają za rzetelność pracy Delegatów;
 4. Głosowanie może otwierać, przeprowadzać i zamykać przedstawiciel Komisji Wyborczej na polecenie członka Komisji Wyborczej.

§9

 1. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie zwołuje posiedzenie Komisji
  w celu wyboru Przewodniczącego.
 2. W przypadku wakatu na stanowisku Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej, Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie zwołuje posiedzenie Komisji
  w celu wyboru Wiceprzewodniczącego.
 3. W przypadku wakatu na stanowisku Sekretarza Komisji Wyborczej, Przewodniczący Komisji Wyborczej na najbliższym posiedzeniu Komisji zarządza wybory na stanowiska Sekretarza.

§10

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Wyborczej Przewodniczący Komisji Wyborczej niezwłocznie informuje o tym fakcie Marszałka.
 2. Rezygnację z funkcji: Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej, Sekretarza Komisji Wyborczej, członka Komisji Wyborczej, delegata Komisji Wyborczej należy złożyć niezwłocznie do Biura Zarządu.

§11

 1. Komisja Wyborcza obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, chyba że co najmniej jeden członek Komisji Wyborczej się temu sprzeciwi.
 3. Posiedzenia Komisji Wyborczej są jawne, za wyjątkiem posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Komisja Wyborcza może uchwalić większością 3/5 głosów tajność posiedzenia lub jego części, co jest jednoznaczne z wykluczeniem udziału w posiedzeniu osób innych niż członkowie Komisji Wyborczej, chyba że Komisja Wyborcza postanowi inaczej.
  Z tajnej części posiedzenia nie sporządza się protokołu.

§12

 1. Posiedzenia Komisji Wyborczej odbywają się w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
 2. Przewodniczący Komisji Wyborczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Komisji Wyborczej przedłożony Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.
 3. Przewodniczący Komisji Wyborczej zwołuje posiedzenie Komisji Wyborczej
  w związku z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, w ciągu czternastu dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 4. Przewodniczący Komisji Wyborczej otwiera posiedzenie i przedstawia proponowany porządek obrad.
 5. Członkowie Komisji Wyborczej mogą zgłaszać poprawki do przedstawionego porządku obrad.
 6. Porządek obrad jest akceptowany przez członków Komisji Wyborczej zwykłą większością głosów.

§13

Komisja Wyborcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym na wniosek Przewodniczącego Komisji Wyborczej, chyba że co najmniej jeden członek Komisji Wyborczej się temu sprzeciwi.

§14

 1. Przebieg posiedzeń Komisji Wyborczej utrwalany jest w formie protokołu.
 2. Protokół przyjęty przez Komisję Wyborczą i podpisany przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej stanowi oficjalne stwierdzenie przebiegu obrad Komisji Wyborczej.
 3. Protokół z posiedzenia zawiera:
  • numer protokołu;
  • datę posiedzenia;
  • listę osób obecnych na posiedzeniu;
  • informację w sprawie podjętych uchwał i opinii;
  • zapis przebiegu obrad;
  • podpisy członków Komisji Wyborczej obecnych na posiedzeniu.
 4. W ciągu czternastu dni od dnia posiedzenia Przewodniczący Komisji Wyborczej podaje do wiadomości projekt protokołu.
 5. Komisja Wyborcza przyjmuje protokół na najbliższym posiedzeniu.

§15

Wszystkie dokumenty kierowane do Komisji Wyborczej należy składać w Biurze Zarządu
w godzinach pracy Biura Zarządu.

§16

Protokoły z posiedzeń Komisji Wyborczej, uchwały oraz inne dokumentu udostępniane są przez Komisję Wyborczą zgodnie z § 132–135 Regulaminu.

§17

 1. W razie wątpliwości, wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu dokonuje Komisja Wyborcza w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Wykładnia przyjmuje moc wiążącą w chwili podjęcia uchwały przez Członków Komisji Wyborczej.

 

Załącznik do Regulaminu Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący uszczegółowienia procedury wyborczej określonej w Ordynacji Wyborczej

§1

 1. Komisja Wyborcza przygotowuje spis studentów uprawnionych do głosowania zawierający nazwisko, imię oraz numer albumu na podstawie danych przekazanych przez Dział Aplikacji Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego w wyborach do organów samorządów studenckich Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Głosujący musi wylegitymować się ważną legitymacją studencką lub ważnym indeksem jednostki lub zaświadczeniem wystawionym przez sekretariat jednostki poświadczającym status studenta jednostki wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

§2

 1. Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o udostępnienie spisu mieszkańców Domu Studenta, na podstawie którego przeprowadza wybory do Rady Mieszkańców.
 2. Głosujący w wyborach do Rady Mieszkańców musi wylegitymować się ważną kartą mieszkańca.

§3

 1. Ważny jest tylko głos, w którym znak X zaznaczony jest w kratce przeznaczonej danemu kandydatowi. Nie ma znaczenia, czy linie stykają się z kratką lub za nią wychodzą.
 2. Głos za nieważny należy uznać wtedy, gdy jedna linia przecina więcej niż jedną kratkę
  lub przecięcie linii w znaku X znajduje się poza kratką.
 3. Poczynienie dopisków na karcie do głosowania nie powoduje uznania głosu za nieważny, dopóki na karcie znajdują się prawidłowo zaznaczone kratki.
 4. Jeśli liczba zaznaczonych kratek jest większa od liczby głosów, które mógł oddać głosujący, wszystkie głosy oddane na karcie uznaje się za jeden głos nieważny. W przypadku gdy nie jest zaznaczona żadna kratka, głos także uznaje się za nieważny. Jest to zawsze jeden głos nieważny, karta jest ważna.
 5. Jeśli karta jest przerwana lub kiedy nie ma na niej podpisu przedstawiciela Komisji Wyborczej przeprowadzającego dane wybory, kartę uznaje się za nieważną.

§4

 1. Student studiujący w więcej niż jednej jednostce korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu wyłącznie ze swojej jednostki macierzystej.
 2. Student studiujący w więcej niż jednej jednostce danego wydziału korzysta
  z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do rady tego wydziału
  w swojej jednostce macierzystej, albo jeżeli nie ma jednostki macierzystej, w tym wydziale
  w jednostce, w której rozpoczął wcześniej studia.

§5

 1. Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenia list kandydatów zawierające nazwę
  lub skrót nazwy w kolejności alfabetycznej.
 2. Pod oznaczeniem każdej listy podaje się nazwiska i imiona wszystkich kandydatów
  w kolejności podanej w zgłoszeniu listy.
 3. Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona wszystkich kandydatów niezrzeszonych w kolejności alfabetycznej. Jeżeli na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenie co najmniej jednej listy kandydatów oraz nazwisko i imię co najmniej jednego kandydata niezrzeszonego, oznaczenie kandydatów niezrzeszonych umieszcza się wspólnie pod nagłówkiem „Kandydaci niezrzeszeni” po oznaczeniach list kandydatów.
 4. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość
  i rodzaj czcionek są jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nagłówka „Kandydaci niezrzeszeni” oraz jednakowe dla nazwisk kandydatów.
 5. Na karcie do głosowania umieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania

§6

 1. W wyborach głosować można tylko osobiście.
 2. W tych samych wyborach można głosować tylko jeden raz.

§6a

 1. Podczas przeprowadzenia wyborów w danej jednostce obowiązuje zakaz agitacji.
 2. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania
  w określony sposób lub do głosowania na określonego kandydata.
 3. Nie można agitować w pomieszczeniu, w którym odbywa się głosowanie, a także
  w korytarzu przyległym do tego pomieszczenia w trakcie wyborów. Jeśli głosowanie odbywa się na korytarzu bądź holu, agitować nie można na całym korytarzu na piętrze, na którym odbywa się głosowanie.
 4. W przypadku zauważenia przez Przedstawicieli Komisji Wyborczej powtarzających się aktów agitacji wyborczej przez określonego studenta, należy umieścić stosowną adnotację o agitacji w protokole z wyborów.
 5. Przy uporczywym łamaniu przez agitujących tej zasady należy pouczyć studenta
  o możliwości zgłoszenia sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów.
 6. Łamanie zakazu agitacji stanowi podstawę do wniesienia protestu wyborczego do Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

§6b

 1. Osoby kandydujące w wyborach mają prawo do zgłoszenia mężów zaufania do momentu zakończenia głosowania.
  • Lista kandydatów może zgłosić nie więcej niż dwóch mężów zaufania.
  • Każdy kandydat niezrzeszony może zgłosić jednego męża zaufania.
 2. Mężem zaufania może być jedynie student Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Mąż zaufania może przebywać podczas wszystkich czynności wyborczych w dniu głosowania, pełniąc rolę obserwatora podczas wyborów. Nie może on zakłócać pracy Przedstawicieli Komisji Wyborczej podczas przeprowadzania procedury wyborczej oraz podczas liczenia głosów.
 4. Jeśli mąż zaufania swoim zachowaniem utrudnia przedstawicielom Komisji Wyborczej wykonanie jej obowiązków, przedstawiciel Komisji Wyborczej powinien go upomnieć oraz pouczyć o możliwości zgłoszenia sprawy do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  i Doktorantów. Adnotację o nieprawidłowym zachowaniu męża zaufania należy umieścić
  w protokole.
 5. Mężowie zaufania mają prawo do wnoszenia uwag do protokołów z wyborów.
 6. Mężowie zaufania mają obowiązek podpisać protokoły z wyborów.
 7. O wymienionych zasadach należy pouczyć mężów zaufania.

§7

 Ustalając wyniki głosowania Komisja Wyborcza oblicza liczbę:

 • wyborców uprawnionych do głosowania;
 • wyborców, którym wydano karty do głosowania;
 • kart wyjętych z urny, w tym:
  1. kart nieważnych;
  2. kart ważnych;
 • głosów nieważnych;
 • głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów;
 • głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

§8

 1. W przypadkach wyższej konieczności Przedstawiciel Komisji Wyborczej może zadecydować o przerwaniu procedury wyborczej, wtenczas wybory uznawane są za nieważne.
 2. Przewodniczący Komisji Wyborczej wyznacza nową datę wyborów bez konieczności ponownego składania wniosku o przeprowadzenie wyborów oraz ponownego składania kandydatur do Biura Zarządu.

§9

 1. Przedstawiciel Komisji Wyborczej może indywidualnie podjąć decyzję
  o przedłużeniu wyborów.
 2. Jeśli otwarcie wyborów zostało opóźnione, wybory muszą zostać przedłużone
  w przypadku gdy czas trwania wyborów skrócił się poniżej wymaganego minimum określonego w Obwieszczeniu Wyborczym.

§10

(Uchylony)

§11

(Uchylony)

§12

Wybory uprawomocniają się w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia protokołów, o ile nie zostanie złożony w tym czasie protest wyborczy.